نور زرمهر درفام

 شرکتی ایرانی – آلمانی است که با دو شعبه در ایران و آلمان تمایل به برقرای ارتباط بین صنعتگران و بازرگانان ایرانی‌ و اروپایی دارد. در این زمینه فعالیت شرکت NZD از نیمه سال ۱۳۸۸ تمرکز بر روی بحث انرژی و بهینه سازی مصرف انرژی در ایران بوده است. دلیل این توجه و تمرکز، مقوله آزاد شدن قیمت حامل ها‌ی انرژی در ایران است، که معرفی‌ جایگزین ها‌ی مناسب برای وسایل مصرف کننده کم مصرف، و به ویژه لامپ ها‌ی کم مصرف نسل جدید را ضروری میسازد .استراتژی شرکت در حال حاضر، ورود قطعات LED شرکت CITIZEN به ایران و تولید چراغ LED با استفاده از محصولات CITIZEN و مکاترونیکس در داخل ایران میباشد